Principis Metodològics

ACISI fonamenta la seva actuació en els següents principis:

  1. Interculturalitat
  2. Participació
  3. Treball en xarxa
  4. Igualtat d’oportunitats

Principis metodológics:

La mediació intercultural és un instrument metodològic insustituïble per a la tasca d’integració de la població immigrada a la societat catalana. La mediació intercultural facilita el diàleg, apropa a universos socials i culturals diferents i ajuda a construir una ciutadania cohesionada a partir de la participació social i la col·laboració ciutadana.

La participació ciutadana com una garantia d’aproximació a la societat i a les seves necessitats i expectatives. Creiem que la participació ciutadana juga també un paper decisiu en la sensibilització i dinamització social.

La coordinació professional, el treball en xarxa i la transversalitat. Treballem per a comptar en els nostres projectes amb les aportacions de professionals que des d’àmbits d’intervenció diferents i complementaris encaren el treball amb el mateix sector de població. Pensem que aquesta és una manera vàlida de reflectir la complexitat social en el sí mateix dels projectes.

La nostra metodologia parteix de l’estudi exhaustiu de la situació en la qual volem intervenir. Establim contacte i coordinació amb els sectors socials i professionals implicats de cara a conèixer les seves aportacions i expectatives.

Les nostres accions integradores es dirigeixen tant als immigrats com a la societat d’acollida.

Així mateix treballem la sensibilització i el suport de les administracions i els estaments polítics.

Treballem també per a què l’impacte de les nostres accions i projectes romangui un cop aquests hagin finalitzat, bé per que el grau d’autonomia de les mateixes ho permet, bé per que passen a ser assolides per l’administració, un cop avaluades positivament.